Јавне набавке

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда

KONKUSNA RADE KONCAR

 

 

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости САНАЦИЈА ТОАЛЕТА

 

санација тоалета

10_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

 

 

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН бр. 1.2.1/17

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН бр. 1.2.1/16

 

УСВАЈАЊЕ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

JN_Pravilnik2015

 

 

 Јавна набавка мале вредности за

набавку услуга – Пружање услуга стручне помоћи

Пружање услуга стручне помоћи

Пружање услуга стручне помоћи у спровођењу послова јавних набавки, за потребе Основне школе “Раде Кончар” из Земуна

 • Редни број набавке за текућу годину: 2.13/2015
 • 7_Zapisnik o otvaranju ponuda 9_Odluka o dodeli ugovora 8_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda_model
 • 8_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda_model
 • 9_Odluka o dodeli ugovora

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Редни број јавне набавке 2/2015

4_EE_Poziv

5_EE_KD

7_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

8_ЕЕ_Odluka o dodeli ugovora

 

ИСХРАНА УЧЕНИКА

ОБАВЕШТЕЊА

О закљученом уговору у јавној набавци ручка

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“

Златиборска 44

11080 Земун – Београд

Датум: 08.04.2015. године

 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Основна школа “Раде Кончар” из Земуна – Београд,

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку за потребе Основне школе „Раде Кончар” из Земуна – Београд

 

ЈН бр. 1.2.3/15

 

 

 1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа “Раде Кончар”, Златиборска 44, 11080 Земун – Београд.
 1. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку.
 1. Назив из Општег речника набавке: Услуге достављања припремљених оброка у школе.
 1. Ознака из Општег речника набавки: 55524000.
 1. Уговорена вредност без ПДВ-а: 948,00 дин.
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 1. Број примљених понуда: 3 (три), 2 (две) прихватљиве, 1 (једна) неприхватљива.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • BMB TEAM d.o.o. Београд, понуђена цена………………………..149,00 дин.

 

 • LIDO d.o.o., Земун – Београд, понуђена цена …………………….200,00 дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.2015. године.
 1. Датум закључења уговора: 01.04.2015. године.
 1. Основни подаци о добављачу: BMB TEAM д.о.о., Супилова 9, 11060 Београд, матични број: 20465859, ПИБ: 106089064.
 1. Период важења уговора: од 01.04.2015. године до 30.01.2016. године.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

Напомена: Уговор је примљен дана 08.04.2015. године.