+381 (0) 11 2611125

Школа данас

Школа која у Земуну већ више од пола века обавља најважнију културну и просветну мисију образовања је ОШ „Раде Кончар“ у Златиборској улици број 44. Почела је са радом 13. септембра 1962. у новој згради подигнутој у земунском насељу Јеловац. Јеловац представља „травното брдашце“, својеврсну зелену оазу, данас не тако честу у престоници, која ђацима омогућава да свој школски одмор проведу у пријатној опуштеној шетњи, а да при том нису угрожени аутомобилским саобраћајем.

Данас школу похађа 740 ученика распоређених у 30 одељења. Настава се одвија у две смене – у једној раде млађи, а у другој старији разреди. Уз децу која су најважнија, снагу наше школе чини и њен васпитно-образовни кадар. У школи је запослено 4 наставника и 45 професора, директор, педагог, психолог и библиотекар, као и секретар школе, шеф рачуноводства и административни радник.

Школа располаже са 16 учионица опште намене, два кабинета за техничко и инвформатичко образовање, кабинетом за информатику и дигиталном учионицом, кабинетима за музичку и ликовну културу, тек обновљеном фискултурном салом, као и ограђеним двориштем и спортским теренима за фудбал, одбојку и кошарку који се простиру на више од 11 000 м2. У учионицама је обновљен намештај и опрема за наставу. Ту су још и трпезарија са припремним делом за ужину, канцеларије за наставнике, стручну службу и административно-финансијско особље, као и зубна амбуланта. У приземљу школе налазе се две учионице за боравак ученика млађих разреда у које су опремљене модерним ТВ пријемницима. Са ученицима у боравку раде два учитеља који организују различите активности, а радно време боравка је од 7.00 до 17.30 часова. Хигијена у школи, као и здравље и безбедност ученика су на веома високом нивоу.

Ученици наше школе имају могућност да се определе за различите додатне и ваннаставне активности које се реализују у бројним и разноврсним секцијама. Сваке школске године реализују се: драмска, литерарна, лингвистичка, рецитаторска, новинарска и библиотекарска секција, затим хор и ликовна секција. Такође, постоје, математичка секција, млади Енглези, млади научници, млади хемичари, историчари, биолози и географи, еколошка секција и секције из области технике: саобраћајна, грађевинска, информатичка и моделари. Талентовани млади спортисти опредељују се за неку од спортско – рекреативних секција: фудбалску, кошаркашку, рукометну и одбојкашку. Успеси ученика на општинским, градским и републичким такмичењима довољно говоре о квалитету рада и заједничком залагању ученика и наставника који их усмеравају и воде.

У школи се негује другарство, лепо васпитање и однос поштовања између наставника и ученика. Тако се постижу бољи резултати у учењу и раду, те су наши ученици изузетно успешни на завршним испитима и приликом уписа у средње школе. Традиционално смо добро котирани на листи Министарства просвете када су у питању завршни испити наших ученика..

Портрет наше школе, чини нам се, није потпун ако не додамо и следеће: ОШ „Раде Кончар“ успева да носталгично веже своје ђаке за себе и то несумњиво говори о њеном квалитету и важности, јер човек се само на добро враћа. Тако бивши ђаци постају наставници. Данашњи наставни кадар школе чини значајан број оних који су некада били њени ђаци. Исте учионице сада гледају са друге стране, а многи некадашњи ученици уписују своје наследнике у, како кажу, „своју школу“.

Материјално технички услови рада у школи се побољшавају из године у годину:

Уреновирана је учионица боравка за први и други разред, у потпуности су уређени кабинети ТИО, осавремењен је информатички кабинет и кабинет за музичку културу, који се налази у свечаној сали.

Сала за физичко је реновирана у потпуности, тако да се сада можемо поносити условима које имамо за извођење наставе физичке културе. Замењена је стара тешка гвоздена столарија, лаким алуминијумским пролазним вратима. Читав простор школе је уређен, школа је чиста и светла.

У функцију је стављена електронска табла, купљена је преносна интерактивна табла и још два бим пројектора, од којих је један постављен у свечаној сали, тако да се веома лако ставља у функцију, а сала може служити и као сала за пројекције. Школа има сопствено озвучење, уведена је телевизија и набављена су четири нова телевизора.

Ове године набављени су уџбеници и приручници, словарице, креде, свеске за припреме, компакт дискови, зелене табле замењене су белим. Реновирани су сви тоалети у школи, тако да је хигијена подигнута на још виши ниво.

Школа има организовану чуварску службу, школског полицајца, зубну ординацију, простране учионице и ходнике, прелепо велико школско двориште и спортске терене за фудбал, кошарку и одбојку.

Уведено је и дежурство ученика.

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ, ЕВАЛУАЦИЈЕ И САМОВРЕДНОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ

На основу анализе рада у протеклој школској години, односно Самовредновања, на основу циљева у оквиру Школског развојног плана, као и укупног искуства у раду током претходне године, ове године школа ће посветити посебну пажњу следећем:

1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА У ДНЕВНОМ БОРАВКУ УЧЕНИКА
2. ОЧУВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ НИВОА И КВАЛИТЕТА ИЗРАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
3. ОДРЖАВАЊУ И ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У НАШОЈ ШКОЛИ;
4. ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА;
5. ПРУЖАЊУ ЈАЧЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У ОБЛАСТИМА: БРИГА О УЧЕНИЦИМА, УЧЕЊЕ, ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА;
6. РАД НА ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БЕЗБЕДОНОСНИХ РИЗИКА У ШКОЛИ;
7. ПОСТИЗАЊУ ВИШЕГ НИВОА СТРУЧНОСТИ НАСТАВНОГ КАДРА.

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ (СОЦИЈАЛНИ, КУЛТУРНИ, ЕКОЛОШКИ)

Школа је окружена лепим, пространим спортским теренима изолованим зеленилом од околних улица. Школско двориште се ослања на парк Јеловац, који школа користи за своје потребе. Спортски терени и школско двориште су осветљени тако да се у вечерњим сатима настава физичког васпитања, у периодима лепог времена, може одвијати и на њима.

Родитељи
Наставници, родитељи, стручна служба и директор школе имају добру сарадњу, што је од велике важности за постизање циљева образовања и васпитања, тј. правилног развоја ученика. Велику важност за развој добре сарадње има Савет родитеља школе, који предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања; предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе; предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана школе, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; предлаже органу управљања намену коришћења средстава прикупљених од родитеља; разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика; даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Ученици
Наставници воде рачуна о индивидуализацији наставе, стручним, посвећеним радом труде се да упознају све важне и потребне карактеристике свакога ученика. Наставници се, руководе ставом да је сваки ученик – индивуа. Ученици се разликују по својим интелектуалним потенцијалима, мотивисаности за рад, интересовањима, ставовима, социјалним вештинама – и наставници те различитости узимају у обзир при споровођењу наставних планова и програма у пракси. Наставници, нарочито одељењске старешине негују међу ученицима дух заједништва, толеранције и алтруизма. Ученици имају активно учешће у животу школе, нарочито – чланови Ученичког парламента. У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент ради: давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму… Крајем школске 2012/2013. школа је бројала 754 ученика распоређених у 30 одељења у две смене, а ове године школа броји 754 ученика и 30 одељења. Како се на територији школе налазе два насеља ромске популације у школи има око 15% ученика ромске националности. Њихов највећи проблем је недовољно познавање српског језика, као и велика социјално-културна депривација што им представља баријеру за адаптацију на школске захтеве и комуникацију са осталом децом. За њих се организује допунска настава по индивидуализованом приступу, а по потреби и процени Струног тима за инклузивно образовање, креираће се и индивудуални образовни планови. Наставници и педагошко-психолошке служба настоји да ученицима који имају говорне тешкоће, проблеме у учењу и понашању адекватно помогну, а када процене да проблеми захтевају додатну стручну помоћ-родитеље и ученике упућујемо на додатни рад са стручњацима из Диспанзера за ментално здравље деце и младих, који ради при Дому здравља Земун.

Ваншколски сарадници
У реализацији годишњег програма рада, школа ће сарађивати са чиниоцима друштвене средине тако што ће уступити своје спортске терене по потреби и захтевима Министарства за спорт РС и младима са терена школе у сврху рекреације и спортског живота.

Школа ће за потребе остварења календара рада утврђеног програмом рада користити услуге и просторије следећих културних, социјалних и здравствених објеката и установа:
– „Мадленијанум” – сцена Земун
– Дечији вртић „Златни бор”
– Луткарско позориште „Пинокио”
– Завичајни музеј Земуна
– Библиотека „Јован Поповић”
– Спортско-културни центар „Пинки”
– Позоришта у Београду: „Бошко Буха”, „Душко Радовић”,
– Народно позориште
– Сава центар
– Црвени крст Земун
– Планетаријум
– Центар за социјални рад
– Дом здравља Земун
– Дом пензионера „Бежанијска коса”
– Саветовалишта за децу и омладину при Дому здравља Земун
Производне и друге организације у окружењу.