+381 (0) 11 2611125

Јавне набавке

Обавештење о закљученим уговорима

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – Ручак за ученике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Претходно обавештење

 

Обавештење о закљученим уговорима

 

Први разред једнодневни излет

Други разред једнодневни излет

Трећи разред једнодневни излет

Четврти разред једнодневни излет

Пети разред једнодневни излет

Шести разред једнодневни излет

Осми разред тродневна екскурзија

Обавештење о закљученом уговору

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – Ручак за ученике

Позив за подношење понуда

KONKURSNA RADE KONCAR

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – Екскурзије и рекреативна настава за ученике

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација-измене

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда

KONKUSNA RADE KONCAR

 

 

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости САНАЦИЈА ТОАЛЕТА

 

санација тоалета

10_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4_Konkursna dokumentacija

5_Poziv za podnošenje ponuda

 

 

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН бр. 1.2.1/17

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредости услуга – ручак за ученике

ЈН бр. 1.2.1/16

 

УСВАЈАЊЕ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

JN_Pravilnik2015

 

 

 Јавна набавка мале вредности за

набавку услуга – Пружање услуга стручне помоћи

Пружање услуга стручне помоћи

Пружање услуга стручне помоћи у спровођењу послова јавних набавки, за потребе Основне школе “Раде Кончар” из Земуна

 • Редни број набавке за текућу годину: 2.13/2015
 • 7_Zapisnik o otvaranju ponuda 9_Odluka o dodeli ugovora 8_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda_model
 • 8_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda_model
 • 9_Odluka o dodeli ugovora

 

 

ОШ „Раде Кончар“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Редни број јавне набавке 2/2015

4_EE_Poziv

5_EE_KD

7_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

8_ЕЕ_Odluka o dodeli ugovora

 

ИСХРАНА УЧЕНИКА

ОБАВЕШТЕЊА

О закљученом уговору у јавној набавци ручка

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“

Златиборска 44

11080 Земун – Београд

Датум: 08.04.2015. године

 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Основна школа “Раде Кончар” из Земуна – Београд,

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку за потребе Основне школе „Раде Кончар” из Земуна – Београд

 

ЈН бр. 1.2.3/15

 

 

 1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа “Раде Кончар”, Златиборска 44, 11080 Земун – Београд.
 1. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку.
 1. Назив из Општег речника набавке: Услуге достављања припремљених оброка у школе.
 1. Ознака из Општег речника набавки: 55524000.
 1. Уговорена вредност без ПДВ-а: 948,00 дин.
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 1. Број примљених понуда: 3 (три), 2 (две) прихватљиве, 1 (једна) неприхватљива.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • BMB TEAM d.o.o. Београд, понуђена цена………………………..149,00 дин.

 

 • LIDO d.o.o., Земун – Београд, понуђена цена …………………….200,00 дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.2015. године.
 1. Датум закључења уговора: 01.04.2015. године.
 1. Основни подаци о добављачу: BMB TEAM д.о.о., Супилова 9, 11060 Београд, матични број: 20465859, ПИБ: 106089064.
 1. Период важења уговора: од 01.04.2015. године до 30.01.2016. године.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

Напомена: Уговор је примљен дана 08.04.2015. године.