Стручна већа, активи, тимови и секције

2.5. Одељењска старешинства 2019/20. школске године

 

Одељење Наставник разредне наставе Одељење Разредни старешина
 
1-1 Микић Соња 5-1 Минић Сибела
1-2 Николић Дејана 5-2 Марија Тошић
1-3 Симић Драгица 5-3 Ражнатовић Бојана
1-4 Којић Лидија 5-4 Драгана Миловановић
2-1 Мара Бабовић 6-1 Наташа Полић
2-2 Драгана Ерић 6-2 Драгана Жаревац
2-3 Катица Марић 6-3 Марина Такач Живановић
2-4 Биљана Петровић 7-1 Перић Радојка
3-1 Димитријевски Пражић Маја 7-2 Маринковић Наташа
3-2 Петковић Зорана 7-3 Марковић Љиљана
3-3 Безбрадица Ратка    
3-4 Жужић-Силбашки Драгана 8-1 Николин-Коларић Драгана
4-1 Томић Биљана 8-2 Рашић Радојка
4-2 Јокић Ненад 8-3 Јелић Зорица
4-3 Дина Војновић 8-4 Николић Драгана
4-4 Гостовић-Јовичић Александра    
Бор I раз Радмила Марковић  
Бор II раз Чоко Зоран  

 

Руководиоци одељењских већа

 

РАЗРЕД РУКОВОДИЛАЦ
ПРВИ РАЗРЕД Којић Лидија
ДРУГИ РАЗРЕД Ерић Драгана
ТРЕЋИ РАЗРЕД Жужић Силбашки Драгана
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Дина Војиновић
ПЕТИ РАЗРЕД Марија Тошић
ШЕСТИ РАЗРЕД Наташа Полић
СЕДМИ РАЗРЕД                                       Радојка Перић
ОСМИ РАЗРЕД Радојка Рашић

 

 

Стручна већа, тимови и ученичке организације

 

 

ВЕЋЕ, АКТИВ, ТИМ РУКОВОДИЛАЦ И ЗАПИСНИЧАР ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ
Педагошки колегијум Маја Костић

директор школе

записничар Ирена Јосиповић

Руководиоци стручних већа, актива школе и стручни сарадници: Зорана Петковић, Драгана Николин Коларић,Тамара Станојевић,Катица Михајловић, Вукица Јосимовић Вукосављевић, Маринковић Маријана, Јосиповић Ирена
Веће наставника разредне наставе Зорана Петковић Сви наставници разредне наставе
Веће наставника српског и страних језика Драгана Николин Коларић Драгана Николин-Коларић, Драгана Миловановић, Јелена Петаковић, Наташа Полић, Биљана Рајковић, Наташа Маринковић, Радојка Перић,Радојка Рашић, Тања Веселинов
Веће наставника друштвених наука и верске наставе Тамара Станојевић Љиљана Марковић, Владимир Јовичић, Иван Димитријевић, Пуцаревић Љиљана и Стефановић Бруно, Ерна Јуковић Хајровић
Веће наставника природних наука

 

Катица Михајловић Зорица Јелић, Марија Тошић, Бранко Станковић, Сибела Минић и Зора Ковачевић, Катица Михајловић, Марина Такач Живановић, Наташа Јовановић, Вера Вућићевић
Веће наставника уметности и вештина Вукица Јосимовић Вукосављевић Бојана Ражнатовић, Драгана Жаревац, Драгана Николић, Владимир Ј. Вукосављевић, Дакић Марко и Даница Величковић, Вера Вучићевић
Стручни актив за развојно планирање Маријана Маринковић –

 

Маја Костић,

Ирена Јосиповић,

Полић Наташа

Лидија Којић

Ратка Безбрадица

Драгана Жужић

Марија Тошић

Михајло Костић 8/1 (УП), Михаило Јанчевић 8/1 ( УП), Тамара Јовановиић, представник родитеља 6/3 разреда

Стручни актив за развој школског програма Иван Димитријевић руководилац тима

 

Пражић Маја

Костић Маја

Јосиповић Ирена

Маринковић Маријана

Микић Соња

Вукица Вукосављевић

Савковић Бранко

Михајловић Катица

 

Стручни тим за инклузивно васпитање Ирена Јосиповић Маја Костић

Маријана Маринковић

Симић Драгица

Јокић Ненад

Алијевић Северџан

Маринковић Наташа

Перић Радојка

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Владимир Јовичић

 

Маја Костић,

Ирена Јосиповић ,

Маријана Маринковић

Николић Дејана

Драгана Ерић

Маја Димитријевски Пражић

Чоко Зоран

Алијевић Северџан

Перић Радојка

Тамара Станојевић

Владимир Вукосављевић

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе Маријана Маринковић

педагог

Маја Костић

Симић Драгица

Мара Бабовић

Драгана Ерић

Биљана Рајковић

Радмила Марковић

Тања Веселинов

Илић Жељка

Савковић Бранко

Жаревац Драгана

Даница Величковић

Александра Косановић 8/4  ( УП) 

Исидора Илић  8/4 ( УП) 

Љиљана Каназир, представник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Маја Костић директор школе

 

Маријана Маринковић, Ирена Јосиповић , Биљана Петровић, председник Синдиката

Павле Јаковљевић 7/2 ( УП)

Лазар Миладиновић 7/2  (УП)Трапић Мирјана, представник Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Вера Вучићевић Маријана Маринковић

Сибела Минић

Драгана Жаревац

Николић Драгана

Тим за професионални развој Биљана Петровић Петаковић Јелена

Марковић Љиљана

Тошић Марија

Тим за културне активности школе Дина Војновић

 

 

Марић Катица

Биљана Рајковић

Драгана Миловановић

Петаковић Јелена

Вукосављевић Вукица

Марковић Љиљана

Тим за маркетинг и информисање Биљана Томић Маја Костић

Ненад Јокић

Дина Војновић

Александра Гостовић Јовичић

Тања Веселинов

Маринковић Наташа

Бојана Ражнатовић

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика Даница Величковић

 

 

Пуцаревић Љиљана

Драгана Николин Коларић

Радојка Рашић

Јелић Зорица

Јовановић Наташа

Владимир Вукосављевић

Тим за професионалну оријентацију Ирена Јосиповић

психолог

Јелић Зорица

Михајловић Катица

Јовановић Наташа

Редакција часописа Наташа Полић Микић Соња

Николић Дејана

Мара Бабовић

Александра Гостовић Јовичић

Драгана Миловановић

Маринковић Наташа

Бојана Ражнатовић

 

 

 

Руководиоци ученичких организација

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Ученички парламент Марина Такач Живановић
Друштво пријатеља деце Безбрадица Ратка, Благица Здравковић
ПЦК ПетковићЗорана

Пуцаревић Љиљана

Клуб науке и технике Сибела Минић
Осигурање ученика Радовановић Доротеа
Летопис Благица Здравковић